سمک زمانه ما

وقتی مطلب قبلی با عنوان «خداحافظ سردار» را نوشتم، یکی از دوستان معترض شد که شما که اینقدر عاشق داستانهای عیاری و جوانمردی هستید چطور به دفاع از یک سردار نظام پرداختید. برای خودم سوال شد و بعد شروع کردم به خصوصیات مشابه سردار و عیاران قدیمی از جمله سمک عیار قهرمان معروف کتابی به همین نام که از قهرمانان معروف عیاری در ادبیات ما است. و مقایسه کردم که سردار چه نقاط مشترکی با سمک دارد و آیا او میتواند سمک زمانه ما باشد؟

کمک به دیگران

سمک معروف بود که هر کس از او درخواست کمک میکرد، به یاریش می‌رفت و هیچ وقت از ترسناکی و بزرگی دشمن نمی هراسید.… (ادامه مطلب)

بیشتر بخوانید