نکته 45 – راهی بیاب

اگر مانعی سر راه پیشرفت شماست, از ذهنیتی استفاده کنید که مانع بکارگیری استعدادهای شما برای حل مشکل نشود. راهی بیابید.

آنتونی رابینز(ادامه مطلب)

بیشتر بخوانید