گزارش کتاب «اسطوره»

دراس یک اسطوره است اسطوره ای در میان ملتهای فانتزی دنیاهای «گمل» و داستان «اسطوره» داستان او است و آخرین مبازره او و همرزمانش. بسیاری از ملتها و بخصوص ملتهای کهن تر دنیای ما دارای اسطوره های خاص خود هستند. اما داستان اسطوره نگاهی متفاوت به یک اسطوره دارد. نگاهی ویژه و انسانی. به طور کلی گمل نویسنده ای است که قهرمانانش هر چند در دنیای فانتزی زندگی میکنند و ممکن است قدرتهای خاص و فوق العاده ای هم داشته باشند، اما بیش از همه چیزی خلق و خویی انسانی دارند با تمام خوبیهای و زشتیهایش. این نکته بیش از همه شاید در کتاب «شوالیه های نازیبا» به خوبی توصیف شده باشد.… (ادامه مطلب)

بیشتر بخوانید