Open post

کتاب سوزان

این هم شعر قشنگی بود از برتولت برشت شاعر و نمایش نامه نویس بزرگ آلمانی در مورد جشن کتاب سوزان دوران آلمان نازی با ترجمه ناصر غیاثی که در اینجا می توانید بخوانید. من که حیف آمد در اینجا نگذارم.
کتاب سوزان

هنگام که رژیم فرمان داد کتاب‌های مضر را
در انظار عمومی بسوزانند
و همه جا ورزاها را واداشتند گاری گاری کتاب
به تل هیزم بکشانند
شاعری فراری
یکی از به‌ترین ِ شاعران
سیاهه‌ی کتاب‌های سوخته در دست
وحشت‌زده
دریافت کتاب‌های او از قلم افتاده
سراپا خشم به سوی میزتحریر شتافت
و نامه‌ای به قدرت‌مداران نوشت:
مرا بسوزانید!
با قلمی سوزان نوشت:
مرا بسوزانید!

(ادامه مطلب)
Scroll to top